Posjeta muzeju

24.04.2014. godine učenici IX razreda Osnovne i IV razreda Srednje škole Centra su sa profesorom vjeronauke posjetili Gazi Husrev-begov muzej i džamiju, te Svrzinu kuću kao sastavni dio Muzeja grada Sarajeva. Tokom posjete učenici su pogledali i kratki film o Gazi Husrev-begovom vakufu. U posjeti Svrzinoj kući učenici su imali prilike vidjeti jedan od najbolje očuvanih objekata stare islamske stambene arhitekture u Bosni i upoznati se sa dijelom naše bogate kulturne baštine. Zahvaljujući nesebičnom gostoprimstvu kustosa muzeja i simultanom prijevodu na znakovni jezik učenici su stekli osnovna saznanja o običajima i kulturi življenja naroda u Bosni iz perioda XVII – XIX stoljeća.

Ekskurzija


Školske 2013/2014. godine učenici završnih razreda Osnovne škole, Srednje stručne i Srednje škole Centra su u periodu od 17.05. do 22.05.2014 godine u pratnji profesora boravili u Italiji, gdje je realizovana jedna od nezaboravnih učeničkih ekskurzija. Ekskurzija je realizovana prema detaljno osmišljenom planu i programu sa mnogobrojnim posjetama i različitim aktivnostima.U toku putovanja učenici su se upoznavali sa kulturnom baštinom  i prirodnim ljepotama bosanskohercegovačkih gradova kroz koje su prolazili.  Tokom boravka u Italiji učenici su posjetili talijanske gradove Veneciju, Rimini, San Marino i Veronu. Bezbroj fotografija svjedoče o lijepom druženju na nezaboravnom putovanju.

Izlet u Konjic


9.5.2014. učenici Osnovne, Srednje i Srednje stručne škole Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u pratnji profesora realizovali jednodnevni izlet u Konjic, gdje su obišli najznačajnije znamenitosti ovog bosanskohercegovačkog grada.

http://emis.edu.ba/

Održana stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Stručna edukacija EMIS koodinatora svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je uspješno održana tokom 27. i 28. januara 2015. godine.  Stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je važan aspekt procesa informatizacije osnovnih i srednjih škola, koje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade vrlo uspješno organizuje svake školske godine.

Stručna edukacija je obavljena u tri odvojene grupe:

 • 27.01.2015 godine - I grupa – osnovne škole sa područja općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Trnovo i Ilijaš;
 • 27.01.2015 godine - II grupa – osnovne škole sa područja općina Centar, Novi Grad, Stari Grad i Vogošća;
 • 28.01.2015 godine - III grupa – srednje škole sa područja Kantona Sarajevo.

Na edukaciju su se odazvale sve škole  - 67 osnovnih i 40 srednjih škola.  U skladu sa programom koji je utvrđen u fazi pripreme projekta, uvodno predavanje je obavila mr. sci. Azemina Njuhovićpomoćnik ministra za informatizaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz predavanje je naglašena važnost nastojanja Ministarstva u daljoj informatizaciji i modernizaciji osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Stručno predavanje o  analizi postojećeg stanja, kao i o novim modulima i funkcionalnostima  Integralnog informacionog sistema EMIS i njegovih komponenti je održao prof. dr. Senad Burakdirektor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kroz predavanje, koje je bilo podijeljeno na teorijski i praktični dio, demonstrirane su i objašnjene nove procedure i moduli u komponentama EMIS Print i EMIS WEB. Poseban naglasak je stavljen na nove procedure prenosa i agregaciju radnih podataka iz školskih baza EMIS u Ministarsku bazu EMIS WEB.

Tokom edukacije je naglašeno da se, u saradnji sa Ministarstvom  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo intenzivno radi na razvoju i implementaciji potpuno novih funkcionalnosti, koje uključuju:

 • Uvjerenja o ostvarenim rezultatima  u učenju i vladanju  svih učenika osnovnih i srednjih škola na kraju prvog polugodišta;
 • Elektronsko izdavanje diploma i uvjerenja o položenoj maturi putem komponente EMIS Print;
 • Novi modul za administriranje podataka o subvencijama troškova putovanja učenika i uposlenika od kuće do škole i nazad;
 • Priprema i redizajn novog izgleda zvaničnih dokumenata - svjedodžbi i uvjerenja;
 • Nova rješenja za procesiranje i elektronsko izdavanje potvrda i učeničkih knjižica za učenike osnovnih škola od I do III razreda.

U drugom dijelu edukacije je obavljen praktični trening/workshop kojeg su vodili stručni saradnici  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, Burim Adžanel i Sanel Sefer. Treningom su obuhvaćeni praktični aspekti načina postupanja sa školskim sistemom EMIS i programskim rješenjem EMIS PRINT.

Svaka škola je tokom edukacije dobila obiman materijal u štampanom obliku  koji detaljno opisuje procedure i način rada sa sistemima EMIS, EMIS Web i EMIS Print. Dokumentaciju su uredile i pripremile Mersida Karačić i Azra Ramić, stručne saradnice UTIC-a.

Stručno obrazovanje EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je još jednom pokazalo opravdanost i praktičan značaj  informatizacije i automatizacije obrazovnih procesa koji se vrlo uspješno sprovode u Kantonu Sarajevo tokom zadnjih deset godina. Zaključeno je da se sistem mora dalje nadograđivati, te da se omogući češća edukacija na principu permanentnog, odnosno cjeloživotnog koncepta obrazovanja.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.

Izlet u Pionirsku dolinu

09.05.2014. godine učenici nižih razreda Osnovne škole Centra realizovali su jednodnevni izlet u Pionirsku dolinu. Učenici su u pratnji profesora i jednog broja roditelja uživali u igri, druženju i posmatranju životinja u ZOO vrtu. Za sve učenike menadžmnet Centra je obezbijedio ručak,osvježenje, ulaznice i karte za zabavni park. 

http://www.emis.edu.ba/

EMIS Print - nova verzija 7.1

Obavještavaju se sve osnovne škole Kantona Sarajevo da je 06.01.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku  7.1 .

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju između ostalih, stoji sljedeća opcija:

 • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti webstranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB,

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.1

 ​NAPOMENAEMIS Update se može preuzeti i instalirati na školski računar samo ako je ranije već bio instaliran sistem EMIS Print (puna verzija). Instalacija zadnje verzije programa EMIS Print se može obaviti direktno iz browser-a, bez potrebe prothodnog preuzimanja programa setup.exe na lokalni računar.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print će biti dostavljeno svakoj osnovnoj školi u štampanom izdanju tokom stručne edukacije direktora 20.01.2015. godine.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM


http://www.emis.edu.ba/

EMIS WEB nova verzija 2.2

Obavještavaju se svi korisnici Informacionog sistema EMIS WEB da je danas aktivirana nova verzija sistema 2.2.

Nova verzija uključuje niz poboljšanja i proširenja postojećeg sistema, uključujući:

 • unaprijeđeni modul za pristup podacima uposlenika škole,
 • unaprijeđeni modul za pristup podacima učenika škole,
 • modificiran način procesiranja podataka o uspjehu učenika u slučaju da postoje negativne ocjene tokom bilo kojeg polugodišta,
 • uklonjeni uočeni propusti tokom procesiranja podataka prilikom kreiranja izvještaja,
 • i mnoga druga manja unapređenja.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM