školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Uspješno okončani ispiti eksterne mature

Eksterna matura 2014/15. u osnovnim školama Kantona Sarajevo odvijala se tokom tri dana u periodu od 15.06.2015. do 17.06.2015. Univerzitetski tele-informatički centar UTIC je putem sistema EMIS.Matura omogućio implementaciju i realizaciju cjelokupnog procesa provođenja eksterne mature. Distribucija ispitnih testova, ocjenjivanje učenika, objavljivanje lista rezultata, elektronsko izdavanje uvjerenja o rezultatima i mnoge druge propisane procedure su se uz pomoć tog sistema obavljale on-line. Tokom cijelog procesa nije zabilježen niti jedan ozbiljniji propust. U četvrtak 18.06.2015 godine izvršeno je konačno finaliziranje svih ispita eksterne mature. Konačne liste rezultata su objavljene istog dana, a danas (19.06.2015.) škole elektronski izdaju i štampaju uvjerenja za učenike.

Tim povodom je u petak, 19. juna 2015. godine u 11:00 sati održana konferencija za medije. Uz nazočnost brojnih TV ekipa, novinara štampanih i elektronskih medija, konferenciji su ispred organizatora prisustvovali:

 • prof. dr. Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo   
 • prof. dr. Senad Burak, predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku provođenja eksterne mature,
 • Lamija Husić, predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature,
 • mr. sci. Azemina Njuhović, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
 • Abid Fejzić, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

'Na ispite su ukupno izašla 4.269 učenika iz Kantona Sarajevo i 153 učenika iz drugih kantona“, rekao je u svom referatu ministar prof. dr. Elvir Kazazović. "Eksterna matura se u Kantonu Sarajevo provodi već tri godine i zasigurno je jedan od filtera za upis u srednje škole u Kantonu Sarajevo".

Resorno ministarstvo će nastaviti podržavati ovaj projekt za kojeg smatramo da je izuzetno značajan, jer sad i djeca koja dolaze iz radničkih porodica imaju mogućnost da upišu gimnazije“, istakao je ministar Kazazović. Prema riječima Ministra, najbolje rezultate na maturi su postigli učenici iz osnovne škole „Čengić Vila I“, OŠ „Zahid Baručija“ i OŠ „Malta“.

Predsjednik Kantonalne komisije za informatičku podršku proveđenja eksterne mature prof. dr. Senad Burak je naveo kako zahvaljujući efikasnom informatičkom sistemu i korištenju moderne tehnologije imamo već sada, prvog dana po okončanju ispita mature precizne i sveobuhvatne podatke.

Svaki test je kodiran barcode naljepnicom jedinstvenom za svakog učenika KS i ne postoji mogućnost da komisija zna čije radove pregleda“, potcrtao je profesor Burak. "Uspjeh ovogodišnjeg provođenja eksterne mature je uvod u realizaciju projekta on-line upisi u srednje škole. Kanton Sarajevo planira taj projekt za iduću školsku godinu, pri čemu će učenici moći istovremeno aplicirati za upis na pet srednjih škola."

Predsjednica Komisije za provođenje eksterne mature Lamija Husić je istakla kako su zadovoljni time što je eksterna matura postala uspješan sistem provjere znanja, te da su ove godine posebnu pažnju obratili na ispitna pitanja za koja su angažovali posebnu grupu stručnih ljudi.


Na konferenciji za medije je rečeno kako je ove godine eksterna matura postala jedan pravi sistem u kojem su svi učesnici odlično uradili svoj posao.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2014/15. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Više detalja na foto galeriji.

Nova funkcionalnost sistema EMIS WEB: vijesti iz škola

Na portalu EMIS WEB (ovaj), putem kojeg se zvanično ažuriraju podaci o svim osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, aktiviran novi modul: "VIJESTI IZ ŠKOLA KANTONA SARAJEVO".

Pozivaju se sve  osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da participiraju u ovoj novoj funkcionalnosti sistema EMIS WEB. To je prilika da škole prezentiraju aktuelnosti u i oko svoje škole i predstave ih ostalim školama, ali i omoguće da se njihova postignuća vide na stranicama portala kojeg posjećuje veoma mnogo korisnika iz svih općina Kantona i šire.

Važna napomena: škole dodaju svoje vijesti direktno u Ministarski sistem EMIS WEB!

U cilju obezbijeđenja zadanih kriterija za uvrštavanje predloženih vijesti u listu za prikazivanje na ovom portalu, potrebno je obezbijediti sljedeće:

 • vijest mora biti zvanično podržana od strane škole,
 • vijest mora obraditi teme koje se tiču događanja u i oko škole o kojoj je rijeć,
 • vijest mora biti sačinjena u skladu s Pravilima za pisanje vijesti iz škola na portalu EMIS WEB

Teme koje se obrađuju u školskim vijestima mogu sadržavati jednu od sljedećih oblasti:

 • informacije o značajnim događajima u školi,
 • informacije o upisnim aktivnostima na početku školske godine,
 • učešća učenika škole na takmičenjima i postignuti rezultati,
 • školske izložbe,
 • školski projekti u školi i lokalnoj zajednici,
 • organiziranje radionica, predstava i sl.
 • dan škole,
 • informacije o izdavačkoj djelatnosti škole i novoobjavljenim člancima,
 • dodjela priznanja učenicima i nastavnicima.

Postupak objavljivanja vijesti iz škola podrazumjeva sljedeće:

 • vijesti mogu predlagati svi učenici, nastavnici i osoblje škole,
 • sadržaj vijesti se prosljeđuje EMIS koordinatoru škole,
 • EMIS koordinator škole je u stalnoj komunikaciji sa rukovodstvom škole i vodi računa o sadržaju predložene vijesti, koja mora sadržavati tačne i primjerene podatke i biti u skladu sa gornjim temama,
 • po prihvaćanju predložene vijesti, EMIS koordinator istu unosi direktno u sistem EMIS WEB (poddomena škole) kroz svoje administratorsko okruženje,
 • u formi za unos nove vijesti se navodi:
  - naslov vijesti,
  - odgovarajuća fotografija,
  - kraći sažetak vijesti,
  - puni sadržaj vijesti,
  - datum objave.

Po izvršenim unosom nove vijesti, ista neće biti automatski prikazana (vidljiva) na stranicama sistema EMIS WEB. Naime, svaku novokreiranu vijest će prvo pregledati uredništvo portala na nivou Ministarstva i provjeriti da li ona zadovoljava kriterije za objavljivanje. U slučaju da novokreirana vijest obrađuje jednu od navedenih tema, te ukoliko je napisana u skladu sa Pravilima za pisanje vijesti iz škola, ista će biti odobrena i samim tim vidljiva na javnom Portalu EMIS WEB.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Pravila za pisanje vijesti iz škola

Vijesti iz škola koje se namjeravaju objaviti na portalu EMIS WEB moraju biti napisane u skladu sa sljedećim pravilima:

 1. Naslov mora odražavati suštinu priloženog teksta vijesti. Naslov treba sadržavati maksimalno 10 riječi,
 2. Sažetak mora sačinjavati jasan i razumljiv kraći opis vijesti o kojoj se radi. Sažetak treba sadržavati maksimalno 70 riječi,
 3. U sažetku ne treba navoditi naziv škole, obzirom da će se naziv date škole automatski prikazati na tabelarnoj listi vijesti,
 4. Sadržaj vijesti treba sačinjavati tekst vijesti koji prati uobičajeni slijed zasnovan na pet osnovnih cjelina: ko, šta, gdje, kada i kako. Sadržaj vijesti treba sadržavati maksimalno 400 riječi,
 5. Tekst vijesti mora biti sadržajno jasan i razumljiv te mora odražavati isključivo istinite i provjerene događaje,
 6. Tekst mora biti napisan u skladu s pravopisom i mora biti gramatički ispravan,
 7. Kopiranje i prenošenje tuđih dijelova teksta nije dozvoljeno,
 8. Nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih linkova putem kojih se korisnik preusmjerava na druge web stranice,
 9. Nije dozvoljeno reklamiranje bilo koje komercijalne firme ili institucije,
 10. Fotografija, koja je obavezna za svaku pojedinačnu vijest, treba biti u standardnom formatu .jpg ili .gif,
 11. Fotografija treba biti maksimalne širine  300 pixela. Preporuka je da širina fotografije ne bude manja od 250 piksela, a visina da ne bude veća od 400 pixela. Ukoliko je fotografija šira od 300 pixela, bit će automatski proporcionalno smanjena na širinu od 300 pixela!
 12. Ukoliko se koristi kopiranje teksta prilikom njegovog unošenja, ono mora biti obavljeno isključivo iz programa Notepad, a nikako iz programa kao što je MS Word,
 13. Autor vijesti, odnosno EMIS odgovorna osoba škole su dužni, najdulje u roku od 3 dana, ispraviti uočene nedostatke koje mu dostavi Kantonalni administrator sistema EMIS WEB,
 14. Ukoliko vijest nije u skladu sa propisanim temama, ona se neće uvrstiti u listu za objavljivanje,
 15. Uredništvo portala zadržava pravo da izvrši djelimične intervencije na sadržaju proslijeđene vijesti, prevashodno u smislu ispravki formatiranja, gramatičkih ili pravopisnih greški i slično,
 16. Uredništvo portala zadržava pravo objavljivanja ili neobjavljivanja bilo koje vijesti koji se pošalju na portal,
 17. Mišljenja iznesena u navedenim sadržajima su lična mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stavove uredništva Portala, te se uredništvo Portala odriče bilo kakve odgovornosti u pogledu pouzdanosti i tačnosti navedenih podataka.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM