školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS PRINT - 5 godina uspjeha

Ovih dana obilježavamo nemali jubilej - navršava se tačno pet godina od prve implementacije programa EMIS PRINT u školama Kantona Sarajevo. U tom periodu EMIS Print je u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo procesirao preko 13 miliona ocjena za oko 173 hiljade učenika. Kroz sistem je elektronski izdato i odštampano preko 290 hiljada svjedodžbi, uvjerenja, potvrda i diploma učenika. Program EMIS Print je danas zvanično u upotrebi u 75 osnovnih i 41 srednjih škola u Kantonu Sarajevo.

Od školske 2013/14. sistem se službeno koristi i u 56 osnovnih i 25 srednjih škola Srednjobosanskog Kantona, Kantona Središnja Bosna.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je, nakon prethodno provedenih intenzivnih aktivnosti na dizajnu, programiranju i internom testiranju, pokrenulo pilot projekt uvođenja novog sistema u odabrane škole. Tokom pilot projekta, EMIS PRINT je prvi put instaliran tokom februara 2009. u nekoliko osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo koje su odabrane za testiranje njegove funkcionalnosti.

Kroz pilot projekt su svi uočeni propusti i nedostaci uspješno riješeni, tako da je donesena odluka da se od kraja februara 2009. godine EMIS PRINT zvanično implementira i počne koristiti u svim osnovnim i srenjim školama Kantona.

EMIS PRINT je bio velika novina i napredak u informatizaciji osnovnih i srednjih Kantona Sarajevo. Između ostalog, program je omogućio elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja i svjedodžbi učenika svih škola na osnovu postojećih podataka sistema EMIS. Ta mogućnost se prije često spominjala, ali nikada se nije uspjelo odmaći dalje od obećanja. U pravilu, olako datih obećanja.

EMIS, uveden u školstvo oba entiteta i Distrik Brčko još od 2004. godine kroz veliki projekt Svjetske banke, je postavio sistem koji u mnogim aspektima informatizira postojeću praksu rada osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. U mnogim, ali ne i u svim.

Jedna od najvažnijih komponenti koje nisu bile implementirane kroz sistem EMIS odnosi se na mogučnost izdavanja i štampanja uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika. U školskom sistemu EMIS nigdje ne postoji funkcija ili podatak o ostvarenom uspjehu učenika na polugodištu ili na kraju godine. Škole su vrlo brzo uočile taj nedostatak, ali su ozbiljno nastavile s unosom podataka i ocjena računajući da će se taj problem već nekako riješiti. Na žalost, svi pokušaji koji su imali za cilj razriješiti taj problem su i ostali baš na tome - tj. ostali su samo pokušaji.

Prije tačno 6 godina smo i mi dobili poziv da se pridružimo tim pokušajima. Prihvativši izazov, brzo smo uočili da se on neće razriješiti bez ozbiljnog i temeljitog pristupa. Tehnički gledano, ispostavilo se da je u tom smislu bilo odlučujuće naše prethodno iskustvo na izgradnji i implementaciji složenih informacionih sistema u zemlji i inostranstvu. Naše znanje ali i praktično iskustvo u izgradnji i održavanju Studentskog Informacionog sistema ISSS Univerziteta u Sarajevu  i nekoliko drugih Univerziteta, Informacionog sistema za podršku upravljanju ljudskim resursima HR UNSA, kao stotine drugih web baziranih sistema i aplikacionih rješenja je bilo ključno za uspješno rješenje uočenog problema u sistemu EMIS.

Kao rezultat našeg angažovanja na projektu, dobili smo uskoro potpuno automatizirano i veoma učinkovito rješenje koje zadovoljava sve uvjete koji su se pred njim postavili. A to je - omogučiti elektronsko izdavanje i štampanje uvjerenja, potvrda, svjedodžbi i diploma učenika svih osnovnih i srednjih škola, na osnovu podataka procesiranih kroz postojeći sistem EMIS.

Svaki izdati dokument se štampa na posebnim obrazcima propisanim odgovarajućim službenim odlukama. Svi dokumenti izdani kroz program EMIS PRINT imaju standardiziran izgled i zaštićeni su hologramskom tehnologijom, te barcode numeracijom jedinstvenom za svaku školu i učenika.

Danas, pet godina po njegovom uvođenju u škole, možemo navesti nekoliko činjenica koje slikovito potvrđuju njegovu efikasnost:

KANTON SARAJEVO

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT 
75
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
41

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

173.788
ukupan broj obrađenih ocjena        13.254.955
ukupan broj izdatih
svjedodžbi i uvjerenja
293.497


SREDNJOBOSANSKI KANTON

ukupan broj osnovnih škola koje
koriste EMIS PRINT  
56
ukupan broj srednjih škola koje
koriste EMIS PRINT 
25

ukupan broj učenika čiji su podaci
procesirani kroz program EMIS PRINT

42.772
ukupan broj obrađenih ocjena        1.095.564
ukupan broj izdatih
svjedodžbi, potvrda, uvjerenja i diploma
28.401


Koristimo priliku da povodom ovog jubileja čestitamo Ministarstvima obrazovanja Kantona i njegovim stručnim službama, svim direktorima, ravnateljima, EMIS koordinatorima, EMIS odgovornim osobama te brojnim nastavnicima i profesorima na ovim značajnim postignućima.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM


Održana stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Stručna edukacija EMIS koodinatora svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je uspješno održana tokom 27. i 28. januara 2015. godine.  Stručna edukacija EMIS koodinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je važan aspekt procesa informatizacije osnovnih i srednjih škola, koje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade vrlo uspješno organizuje svake školske godine.

Stručna edukacija je obavljena u tri odvojene grupe:

 • 27.01.2015 godine - I grupa – osnovne škole sa područja općina Hadžići, Ilidža, Novo Sarajevo, Trnovo i Ilijaš;
 • 27.01.2015 godine - II grupa – osnovne škole sa područja općina Centar, Novi Grad, Stari Grad i Vogošća;
 • 28.01.2015 godine - III grupa – srednje škole sa područja Kantona Sarajevo.

Na edukaciju su se odazvale sve škole  - 67 osnovnih i 40 srednjih škola.  U skladu sa programom koji je utvrđen u fazi pripreme projekta, uvodno predavanje je obavila mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Kroz predavanje je naglašena važnost nastojanja Ministarstva u daljoj informatizaciji i modernizaciji osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Stručno predavanje o  analizi postojećeg stanja, kao i o novim modulima i funkcionalnostima  Integralnog informacionog sistema EMIS i njegovih komponenti je održao prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu. Kroz predavanje, koje je bilo podijeljeno na teorijski i praktični dio, demonstrirane su i objašnjene nove procedure i moduli u komponentama EMIS Print i EMIS WEB. Poseban naglasak je stavljen na nove procedure prenosa i agregaciju radnih podataka iz školskih baza EMIS u Ministarsku bazu EMIS WEB.

Tokom edukacije je naglašeno da se, u saradnji sa Ministarstvom  za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo intenzivno radi na razvoju i implementaciji potpuno novih funkcionalnosti, koje uključuju:

 • Uvjerenja o ostvarenim rezultatima  u učenju i vladanju  svih učenika osnovnih i srednjih škola na kraju prvog polugodišta;
 • Elektronsko izdavanje diploma i uvjerenja o položenoj maturi putem komponente EMIS Print;
 • Novi modul za administriranje podataka o subvencijama troškova putovanja učenika i uposlenika od kuće do škole i nazad;
 • Priprema i redizajn novog izgleda zvaničnih dokumenata - svjedodžbi i uvjerenja;
 • Nova rješenja za procesiranje i elektronsko izdavanje potvrda i učeničkih knjižica za učenike osnovnih škola od I do III razreda.

U drugom dijelu edukacije je obavljen praktični trening/workshop kojeg su vodili stručni saradnici  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Univerzitetskog tele-informatičkog centra UTIC, Burim Adžanel i Sanel Sefer. Treningom su obuhvaćeni praktični aspekti načina postupanja sa školskim sistemom EMIS i programskim rješenjem EMIS PRINT.

Svaka škola je tokom edukacije dobila obiman materijal u štampanom obliku  koji detaljno opisuje procedure i način rada sa sistemima EMIS, EMIS Web i EMIS Print. Dokumentaciju su uredile i pripremile Mersida Karačić i Azra Ramić, stručne saradnice UTIC-a.

Stručno obrazovanje EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo je još jednom pokazalo opravdanost i praktičan značaj  informatizacije i automatizacije obrazovnih procesa koji se vrlo uspješno sprovode u Kantonu Sarajevo tokom zadnjih deset godina. Zaključeno je da se sistem mora dalje nadograđivati, te da se omogući češća edukacija na principu permanentnog, odnosno cjeloživotnog koncepta obrazovanja.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.


Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

U okviru projekta informatizacije osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, Ministarstvo obrazovanja Kantona organizira Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.

Naslov seminara: Edukacija EMIS koordinatora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo

Mjesto održavanja: Centar za edukaciju, Gimnazija Obala, Kulina Bana 3.

Datum održavanja :27.-28.01.2015. godine

Program seminara:

 • "Informatizacija osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo – dokumentacija i   evidencija u sistemu EMIS"
  mr. sci. Azemina Njuhović, pomoćnik ministra za informatizaciju, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

 • "Integralni Informacioni sistem EMIS, EMIS WEB, EMIS PRINT, EMIS MATURA: iskustva u dosadašnjoj implementaciji i korištenju, buduća proširenja i unapređenja"
  Prof. dr. Senad Burak, direktor Univerzitetskog tele-informatičkog centra Univerziteta u Sarajevu

 • "Praktični aspekti korištenja pojedinih komponenti Integralni Informacioni sistem EMIS"
  Burim Adžanel, Stručni savjetnik Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
  Sanel Sefer, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Mersida Karačić, Univerzitetski tele-informatički centar UTIC
  Dijana Cikanković-Plakalović, EMIS odgovorna osoba OŠ „Kovačići“