školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
18.11.2018
nedjelja

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

EMIS PRINT - nova verzija 7.4.7

Obavještavaju se sve osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da je 02.06.2015. godine aktivirana nova verzija programa EMIS Print. Nova verzija nosi oznaku   7.4.7 .

Ova nova verzija donosi više značajnih unapređenja programa, uključujući nove elektronske obrasce sa oznakom 'Izdanje 2015.'

 

Download/preuzimanje
Informacioni sistem ©EMIS Web omogućuje koordinatorima školskih sistema EMIS preuzimanje pojedinih komponenti, potrebnih za obezbjeđenje funkcionalnosti cijelog sistema. U tom smislu nam u okviru administrativnog panela na raspolaganju stoji sljedeća opcija:

 • EMIS Print - preuzimanje zadnje verzije programa

Preuzimanje programa EMIS Print vrši se na slijedeći način:

- otvoriti web stranicu školske poddomene koja je raspoloživa na Informacionom sistemu EMIS WEB (ovaj),

- prijaviti se na sistem,

- kliknuti na izbornik 'Podaci', a zatim odabrati opciju 'Administrativni panel'.

- zatim pod sekcijom 'Download/Preizimanje' odabrati link 'EMIS Print preuzimanje zadnje verzije programa',

- izvršnu datoteku pod nazivom "update.exe" treba preuzeti na lokalni računar (odabrati opciju "Save" ili Save as"), a potom je pokrenuti (izvršiti),

 - ovom akcijom se automatski pokreće instalacioni program, koji izvršava kopiranje svih komponenti programa EMIS Print koje su se u međuvremenu promijenile,

- nakon preuzimanja i instaliranja programa, pokrenuti EMIS Print,

- provjeriti verziju programa prikazanu na prijavnom ekranu i uvjeriti se da je u pitanju verzija 7.4.7

 NAPOMENAsve odštampane javne isprave za školsku 2014/15. godinu (svjedodžbe i uvjerenja) moraju nositi oznaku 'Izdanje 2015.' u donjem lijevom dijelu.     

Uputstvo o načinu postupanja
Detaljno uputstvo o načinu postupanja sa programom EMIS i EMIS Print je u ranijem periodu (tokom stručne edukacije) bilo dostavljeno svakoj školi u štampanom izdanju. Ovdje dajemo samo preporuku o načinu postupanja.

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa zvaničnim izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije završnog  štampanja uočimo moguće nepravilnosti u podacima učenika. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

 1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta odabranih učenika / odjeljenja,
 4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz školski sistem EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje svjedodžbi/uvjerenja):

 1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo obezbijedili ranije,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
 4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.

 Sve javne isprave - svjedodžbe i uvjerenja je obavezno štampati na propisanim obrascima, sa logotipom države BiH u zaglavlju i oznakom 'Izdanje 2015.' i hologramskom zaštitom u podnožju.

EMIS DEVELOPMENT TEAM

Nova funkcionalnost sistema EMIS WEB: vijesti iz škola

Na portalu EMIS WEB (ovaj), putem kojeg se zvanično ažuriraju podaci o svim osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, aktiviran novi modul: "VIJESTI IZ ŠKOLA KANTONA SARAJEVO".

Pozivaju se sve  osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo da participiraju u ovoj novoj funkcionalnosti sistema EMIS WEB. To je prilika da škole prezentiraju aktuelnosti u i oko svoje škole i predstave ih ostalim školama, ali i omoguće da se njihova postignuća vide na stranicama portala kojeg posjećuje veoma mnogo korisnika iz svih općina Kantona i šire.

Važna napomena: škole dodaju svoje vijesti direktno u Ministarski sistem EMIS WEB!

U cilju obezbijeđenja zadanih kriterija za uvrštavanje predloženih vijesti u listu za prikazivanje na ovom portalu, potrebno je obezbijediti sljedeće:

 • vijest mora biti zvanično podržana od strane škole,
 • vijest mora obraditi teme koje se tiču događanja u i oko škole o kojoj je rijeć,
 • vijest mora biti sačinjena u skladu s Pravilima za pisanje vijesti iz škola na portalu EMIS WEB

Teme koje se obrađuju u školskim vijestima mogu sadržavati jednu od sljedećih oblasti:

 • informacije o značajnim događajima u školi,
 • informacije o upisnim aktivnostima na početku školske godine,
 • učešća učenika škole na takmičenjima i postignuti rezultati,
 • školske izložbe,
 • školski projekti u školi i lokalnoj zajednici,
 • organiziranje radionica, predstava i sl.
 • dan škole,
 • informacije o izdavačkoj djelatnosti škole i novoobjavljenim člancima,
 • dodjela priznanja učenicima i nastavnicima.

Postupak objavljivanja vijesti iz škola podrazumjeva sljedeće:

 • vijesti mogu predlagati svi učenici, nastavnici i osoblje škole,
 • sadržaj vijesti se prosljeđuje EMIS koordinatoru škole,
 • EMIS koordinator škole je u stalnoj komunikaciji sa rukovodstvom škole i vodi računa o sadržaju predložene vijesti, koja mora sadržavati tačne i primjerene podatke i biti u skladu sa gornjim temama,
 • po prihvaćanju predložene vijesti, EMIS koordinator istu unosi direktno u sistem EMIS WEB (poddomena škole) kroz svoje administratorsko okruženje,
 • u formi za unos nove vijesti se navodi:
  - naslov vijesti,
  - odgovarajuća fotografija,
  - kraći sažetak vijesti,
  - puni sadržaj vijesti,
  - datum objave.

Po izvršenim unosom nove vijesti, ista neće biti automatski prikazana (vidljiva) na stranicama sistema EMIS WEB. Naime, svaku novokreiranu vijest će prvo pregledati uredništvo portala na nivou Ministarstva i provjeriti da li ona zadovoljava kriterije za objavljivanje. U slučaju da novokreirana vijest obrađuje jednu od navedenih tema, te ukoliko je napisana u skladu sa Pravilima za pisanje vijesti iz škola, ista će biti odobrena i samim tim vidljiva na javnom Portalu EMIS WEB.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM

Pravila za pisanje vijesti iz škola

Vijesti iz škola koje se namjeravaju objaviti na portalu EMIS WEB moraju biti napisane u skladu sa sljedećim pravilima:

 1. Naslov mora odražavati suštinu priloženog teksta vijesti. Naslov treba sadržavati maksimalno 10 riječi,
 2. Sažetak mora sačinjavati jasan i razumljiv kraći opis vijesti o kojoj se radi. Sažetak treba sadržavati maksimalno 70 riječi,
 3. U sažetku ne treba navoditi naziv škole, obzirom da će se naziv date škole automatski prikazati na tabelarnoj listi vijesti,
 4. Sadržaj vijesti treba sačinjavati tekst vijesti koji prati uobičajeni slijed zasnovan na pet osnovnih cjelina: ko, šta, gdje, kada i kako. Sadržaj vijesti treba sadržavati maksimalno 400 riječi,
 5. Tekst vijesti mora biti sadržajno jasan i razumljiv te mora odražavati isključivo istinite i provjerene događaje,
 6. Tekst mora biti napisan u skladu s pravopisom i mora biti gramatički ispravan,
 7. Kopiranje i prenošenje tuđih dijelova teksta nije dozvoljeno,
 8. Nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih linkova putem kojih se korisnik preusmjerava na druge web stranice,
 9. Nije dozvoljeno reklamiranje bilo koje komercijalne firme ili institucije,
 10. Fotografija, koja je obavezna za svaku pojedinačnu vijest, treba biti u standardnom formatu .jpg ili .gif,
 11. Fotografija treba biti maksimalne širine  300 pixela. Preporuka je da širina fotografije ne bude manja od 250 piksela, a visina da ne bude veća od 400 pixela. Ukoliko je fotografija šira od 300 pixela, bit će automatski proporcionalno smanjena na širinu od 300 pixela!
 12. Ukoliko se koristi kopiranje teksta prilikom njegovog unošenja, ono mora biti obavljeno isključivo iz programa Notepad, a nikako iz programa kao što je MS Word,
 13. Autor vijesti, odnosno EMIS odgovorna osoba škole su dužni, najdulje u roku od 3 dana, ispraviti uočene nedostatke koje mu dostavi Kantonalni administrator sistema EMIS WEB,
 14. Ukoliko vijest nije u skladu sa propisanim temama, ona se neće uvrstiti u listu za objavljivanje,
 15. Uredništvo portala zadržava pravo da izvrši djelimične intervencije na sadržaju proslijeđene vijesti, prevashodno u smislu ispravki formatiranja, gramatičkih ili pravopisnih greški i slično,
 16. Uredništvo portala zadržava pravo objavljivanja ili neobjavljivanja bilo koje vijesti koji se pošalju na portal,
 17. Mišljenja iznesena u navedenim sadržajima su lična mišljenja njihovih autora i ne odražavaju nužno stavove uredništva Portala, te se uredništvo Portala odriče bilo kakve odgovornosti u pogledu pouzdanosti i tačnosti navedenih podataka.

UTIC EMIS DEVELOPMENT TEAM