školska 2017/2018. godina
7
Informacioni sistem za elektronsko izdavanje knjižica, uvjerenja i svjedodžbi učenika svih osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo
EMIS PRINT
5
24.09.2018
ponedjeljak

Vrijeme u Sarajevu
6
Statistika
3
Izvještaji
18
EMIS WEB 2.0 analiza ostvarenih rezultata u učenju i vladanju ... ispod i iznad površine
EMIS WEB 2.0 integracija kompleksnih komponenti u jedinstveni informacioni sistem
8

Upute o barcode provjeri učenika

U skladu sa Uputstvom o provođenju eksterne mature potrebno je da se za svaki ispitni materijal učenika evidentira njegova šifra putem barcode čitača. Barcode provjera šifre učenika i njegova identifikacija vrši se na slijedeći način:

 • otvoriti poddomenu škole u okviru sistema EMIS Web i izvršiti prijavu na sistem,
 • u polja 'Korisničko ime' i 'Lozinka' svaka škola unosi pristupne podatke koji su joj dodijeljeni od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i koji su jedinstveni za svaku školu,
 • po prijavi, u gornjem izborniku kliknuti na 'Linkovi',
 • a zatim kliknuti na link 'Admin panel' koji se nalazi na listi sa rednim brojem 1. (slika 1.)


Slika 1. Admin panel

 • u okviru izbornika 'DOKUMENTACIJA' kliknuti na link 'Barcode – provjera'  (slika 2.),


Slika 2. Barcode provjera

U desnom dijelu sistema je potrebno izvršiti sljedeće radnje:

 • kliknuti na tipku pod nazivom 'Aktivacija barcode čitača' (ovo izvršiti samo na početku),
 • ručnim barcode čitačem skenirati  barcode šifre na ispitnim materijalima učenika,
 • sistem će nakon skeniranja automatski prikazati ime i prezime učenika,

Po potrebi, klikom na tipku 'Prikaži sve detalje učenika' može se izvršiti uvid u matične podatke učenika.

Nakon što smo izvršili identifikovanje datog učenika na gore opisani način, upisati na prvoj strani ispitnih materijala ime i prezime datog učenika-ce i njegov razred.

UTIC administracija i tehnička podrška

Rezultati eksterne mature 2013/14.

Eksterna matura 2013/14. u osnovnim školama Kantona Sarajevo se odvijala tokom tri dana, u periodu od 16.06.2014 do 18.06.2014.

Pokazatelji ostvarenih bodova na eksternoj maturi 2013/14. su pokazali da su u najvećem broju komplementarni sa ostvarenim rezultatima učenika u učenju na kraju svog devetogodišnjeg obrazovanja.

Rezultati ostvareni na eksternoj maturi se uvažavaju sa 30% potrebnih kriterija prilikom upisa novih učenika u srednje škole Kantona Sarajevo, i zamjenjuju prijemne ispite koji su postojali u prijašnjem periodu.

Nova verzija programa EMIS Print - 6.7.2

Obavještavaju se svi EMIS koordinatori osnovnih i srednjih škola da je nova verzija programa EMIS Print postavljena za preuzimanje.

Zadnja verzija programa je  6.7.2 od 27.05.2014.

Ova nova implementacija razrješava neke greške uočene u prethodnim verzijama.

Preuzimanje zadnje verzije programskog rješenja EMIS Print se obavlja kroz Administrativni Panel (prva opcija u izborniku 'Linkovi') školskih poddomena sistema EMIS WEB.

Pristup školskim poddomenama sistema EMIS WEB je omogućen u tabelarnom prikazu škola na glavnoj stranici informacionog sistema EMIS Web, izbornik 'Škole'.

 

Izdavanje svjedodžbi: preporuke za štampanje

Prije nego što počnemo sa izdavanjem dokumenata kroz program ©EMIS Print, proporuka je da se prvo odštampa određeni broj ili čak svi dokumenti  (svjedodžbe i uvjerenja) na čistom, bijelom papiru. Ovaj postupak nam omogućava da prije finalnog štampanja uočimo moguće nepravilnosti. Postupak je sljedeći:

Faza 1 (testiranje):

 1. u printer ubacimo čiste bijele papire,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo nekoliko ili sva dokumenta željenog odjeljenja,
 4. provjerimo ispravnost podataka i cijelog postupka.

Nakon provjere odštampanih podataka na dobijenim dokumentima, uočene nepravilnosti koje smo eventualno uočili ispravljamo kroz sistem EMIS.  Poslije ispravaka moramo prvo zatvoriti program EMIS Print (ako je bio otvoren), a potom ga trebamo ponovo pokrenuti. Na taj način će se izmijenjeni podaci u sistemu EMIS ispravno osvježiti u programu EMIS Print. Kada smo se uvjerili da su svi podaci uneseni kroz sistem EMIS ispravni prelazimo na drugu fazu:

Faza 2 (zvanično štampanje svjedodžbi/uvjerenja):

 1. u printer ubacimo predštampane obrasce koje smo preuzeli ranije u UTIC-u,
 2. pokrenemo program EMIS Print,
 3. odštampamo nekoliko ili sve svjedodžbe za željeno odjeljenje,
 4. arhiviramo odštampane dokumente na unaprijed predviđeno mjesto.

Po okončanju štampanja svjedodžbi/uvjerenja, u štampač ubacimo čiste bijele papire ponovo i kroz program EMIS Print odštampamo spiskove izdatih dokumenata. Odštampane spiskove trebaju preuzeti razrednici zajedno sa svim izdatim svjedodžbama/uvjerenjima.